mi-ka-do no.11 (2006) Tusche / Papier 25 x 21cm
mi-ka-do no.29 (2007) Tusche / Papier 25 x 21cm
mi-ka-do no.10 (2006) Tusche / Papier 25 x 21cm